Wednesday, 19/12/2018 - 17:06|
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THỊ XÃ QUẢNG TRỊ
 • Phan Thị Loan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Điện thoại:
   0942070234
  • Email:
   thanhloan201114@gmail.com
 • Hồ Sỹ Quốc
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Tin học
  • Điện thoại:
   01666927333
  • Email:
   quoch202010@gmail.com
 • Lê Mậu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chuyên viên
  • Học hàm, học vị:
   ĐHSP Toán
  • Điện thoại:
   0911693777
  • Email:
   maupgdqt@gmail.com